Algemene voorwaarden en hotelreglement

Artikel 1 – DEFINITIES

 • Plopsa Hotel: Plopsa Hotel NV, met zetel te 8660 De Panne, De Pannelaan 68, ondernemingsnummer BE0691.787.865;
 • Hotelgast: de persoon die in het Plopsa Hotel verblijft of het Plopsa Hotel occasioneel bezoekt;
 • Manager on Duty/Hotelmanager (hierna: “Hotelmanager”): de leidinggevende in het Plopsa Hotel met eindverantwoordelijkheid voor de dagelijkse gang van zaken;
 • Hotelreglement: onderhavig reglement dat van toepassing is op alle Hotelgasten;
 • Groepen: Hotelgasten die in het Plopsa Hotel verblijven in het kader van formele en/of informele evenementen, met een minimum afname van 10 kamers;
 • No-show: het zonder annulering niet komen opdagen van de Hotelgast;
 • Kurken- en keukengeld: Het bedrag verschuldigd voor het in Plopsa Hotel nuttigen van niet door Plopsa Hotel verstrekte dranken en/of eten.

Artikel 2 – ALGEMENE BEPALINGEN

Het Plopsa Hotel bevindt zich op privéterrein. De hierna volgende afspraken zijn bedoeld om alle Hotelgasten een fantastisch verblijf zonder zorgen te bezorgen.

De regels zijn gebaseerd op hoffelijkheid, veiligheid, respect voor anderen en voor de omgeving.

Elke Hotelgast wordt geacht het Hotelreglement te kennen en er zich aan te houden. Het Hotelreglement is ter beschikking aan de receptie van het Plopsa Hotel en op de website. Elke Hotelgast die het Plopsa Hotel betreedt, gaat onvoorwaardelijk akkoord met het Hotelreglement en dient zich overeenkomstig te gedragen.

De Hotelmanager heeft het recht om elke Hotelgast die een gevaar blijkt te vormen voor de veiligheid en de gezondheid van de aanwezigen, de toegang tot het Plopsa Hotel te verbieden (dronkenschap, ordeverstoring, …). Bij niet naleving van dit reglement zal men verzocht worden het Plopsa Hotel te verlaten. In dit geval zal het verblijf niet worden terugbetaald. Bij herhaaldelijke problemen kan de toegang tot het Plopsa Hotel definitief ontzegd worden.

Artikel 3 – TARIEVEN

De prestaties en tarieven worden vrij bepaald door Plopsa Hotel, die zich het recht voorbehoudt deze te wijzigen. De tarieven zijn raadpleegbaar op de website van Plopsa Hotel.

De prijzen die terug te vinden zijn op de website, zijn exclusief toeristenbelasting. Dit wordt telkens gescheiden van de kamerprijs en rechtstreeks gefactureerd aan de Hotelgast, ook indien de invoering hiervan nog niet concreet was op het ogenblik van boeking. Deze eventuele belasting, opgelegd door de gemeente, valt volledig ten laste van de Hotelgast en kan onder geen beding verhaald worden op het Plopsa Hotel.

Artikel 4 – VERKOOPSVOORWAARDEN

Prijzen en eventuele kortingen worden schriftelijk vastgelegd tussen beide partijen.

Reserveringen moeten worden gemaakt door een persoon van 18 jaar of ouder. Het is niet toegestaan voor minderjarigen om te verblijven in het hotel zonder begeleiding van een meerderjarige. Een uitzondering kan hierop toegestaan worden indien er een schriftelijke toestemming kan voorgelegd worden van de ouders of voogd op moment van  check-in.

Het verschuldigd saldo dient direct bij de reservatie te worden voldaan.

Indien er geen  voorafbetaling werd gedaan omdat de termijn te kort was, dient het openstaande saldo te worden voldaan bij de check-in. In dat geval behoudt Plopsa Hotel zich tevens het recht voor om de reservatie te annuleren.

Artikel 5 – GROEPEN EN BEDRIJVEN

Kortingen kunnen aan groepen worden toegestaan in een schriftelijke overeenkomst tussen Plopsa Hotel en de Groep of het bedrijf. Het definitief aantal Hotelgasten zal minstens één week voor de aankomst aan Plopsa Hotel worden medegedeeld. Het opgegeven aantal is bindend voor de vereffening van de hotelrekening.

De goederen of diensten worden gefactureerd in de mate van hun originele bestelling, ook indien deze slechts gedeeltelijk verbruikt wordt.

Eigen aankoopvoorwaarden van de Hotelgast/Groep kunnen niet aan Plopsa Hotel tegengesteld worden. Elke afwijking van onderhavig Hotelreglement dient schriftelijk bedongen te worden.

De annuleringsvoorwaarden zoals hierna beschreven in artikel 6 zijn niet van toepassing op groepsarrangementen en B2B-prijzen. De annuleringsvoorwaarden staan in dit geval vermeld op de offerte en/of bestelformulieren.

De betalingstermijn van de door het Plopsa Hotel opgestelde factuur bedraagt 8 kalenderdagen, te rekenen vanaf factuurdatum.

In geval van niet-betaling van de factuur op de vervaldag, is van rechtswege en zonder dat hiervoor ingebrekestelling vereist is, een verwijlinterest van 12% per jaar verschuldigd. Tevens zal het factuurbedrag vermeerderd worden met 15% van het onbetaalde factuurbedrag, met een minimum van € 62,00, ten titel van conventionele of forfaitaire schadevergoeding. Bovendien laat elke laattijdige betaling van een enkele factuur van Plopsa Hotel toe alle prestaties op te schorten van welke aard ook, die nog aan het lopen zijn. Desgevallend kan het Plopsa Hotel het recht tot ontbinding inroepen. Deze beslissingen kunnen genomen worden van rechtswege en zonder ingebrekestelling. Alle goederen van de Hotelgast die zich in het Plopsa Hotel bevinden, worden weerhouden tot nadere waarborg van de betaling van de verschuldigde bedragen.

Elk protest met betrekking tot de factuur of met betrekking tot de geleverde goederen of gepresteerde diensten, moet schriftelijk meegedeeld worden aan Plopsa Hotel, uiterlijk acht dagen na ontvangst van de factuur. Eventuele klachten dienen behoorlijk gemotiveerd te zijn.

Indien er een factuur dient opgemaakt te worden voor een bedrag kleiner dan € 50,00 zal er een administratiekost van € 5,00 worden aangerekend.

Artikel 6 – ANNULERING VAN DE RESERVATIE

Bij het maken van de reservering is het mogelijk om voor de annuleringsoptie te kiezen. Hiervoor wordt een bedrag in rekening gebracht dat overeenkomt met €5,00 per persoon per nacht. Het is niet mogelijk om na het maken van de reservatie de annuleringsoptie van Plopsa toe te voegen aan je reservatie.

Op die manier is de annulering van de reservatie, mits geldige en gestaafde reden, steeds volledig kosteloos, behoudens de hierboven vermelde kost.

 1. Ik heb gekozen voor de annuleringsoptie van Plopsa en wens te annuleren
  In dit geval kan er kosteloos geannuleerd worden als er binnen de 14 dagen na annulering een officieel document voorgelegd kan worden met de reden van annulering. Volgende gebeurtenissen komen hiervoor in aanmerking:
  • Overlijden, ziekte of ongeval van de verzekerde, de levensgezel of een familielid tot in de 2e graad;
  • Ernstige, onverwachte verwikkelingen tijdens de zwangerschap;
  • Ontslag of intrekking verlof;
  • Herexamen op de dag van het verblijf;
  • Echtscheiding of feitelijke scheiding;
  • Beroepshalve oproeping (militair, politie, zorgpersoneel, …);
  • Ernstige, materiële schade (brand, stormschade, overstroming, … ) aan de onroerende goederen;
  • Home- of carjacking;
  • Oproeping voor de adoptie van een kind;
  • Oproeping voor een orgaantransplantatie van de verzekerde, de levensgezel of een familielid tot in de 2e graad.

   Bij een vakantieonderbreking omwille van een van bovenvermelde gestaafde redenen, wordt de betaalde som vergoed a rato van het aantal niet gebruikte nachten, te rekenen vanaf de dag van de voortijdige terugkeer.

   Zowel in geval van een annulering op voorhand als in geval van een vakantieonderbreking gedurende het verblijf in het Plopsa Hotel dient de Hotelgast binnen de 14 dagen na de annulatie of vakantieonderbreking Plopsa Hotel schriftelijk  (per brief of e-mail via info@plopsahotel.be) in kennis te stellen van de reden van de annulering of vakantieonderbreking. De Hotelgast vermeldt hierbij het reserveringsnummer en zijn/haar naam en voegt tevens een officieel document bij het schrijven om één van bovenstaande redenen te staven.

   In geval van een no-show, indien er niet tijdig verwittigd wordt of indien geen van bovenvermelde gerechtvaardigde redenen kan aangetoond worden, zal er 100% van het verschuldigd bedrag aangerekend worden als annuleringsvergoeding.
 2. Ik heb niet gekozen voor de annuleringsoptie van Plopsa en wens te annuleren.
  Indien u tijdens het maken van de reservatie niet gekozen hebt om de annuleringsoptie van Plopsa toe te voegen, is het helaas niet mogelijk uw reservatie te annuleren. Het is niet mogelijk om na het maken van de reservatie de annuleringsoptie van Plopsa toe te voegen aan je reservatie.

Artikel 7 – NO SHOW

Ingeval van no-show is de Hotelgast in alle gevallen verplicht de reserveringswaarde te betalen. Vanaf het overschrijden van de eerste nacht wordt de kamer voor het verdere verblijf terug vrijgegeven. Bij wijziging van uw reservatie geldt het algemeen principe om het Plopsa Hotel  hiervan schriftelijk/per mail op de hoogte te brengen vóór aankomst.

Artikel 8 – SUPPLEMENTEN BIJZETBEDDEN

Kinderen van alle leeftijden zijn welkom.

Voor kinderen van 0-3 jaar wordt een toeslag in rekening gebracht voor het gebruik van een babybedje. Het gebruik van een eigen babybedje is eveneens toegelaten.

Voor kinderen van 4-12 jaar kan er een extra bijzetbed geplaatst worden in de kamer. Let wel, het bijzetbed kan enkel in de suites geplaatst worden en wordt door Plopsa Hotel zelf voorzien. Het voorzien van eigen bijzetbedden is verboden.

De tarieven van het kinderbedje en het bijzetbed kunnen verkregen worden bij de receptie van het Plopsa Hotel. Het bijzetbed dient uiterlijk een week voor de voorziene aankomstdatum aangevraagd te worden bij de Hotelmanager die de aanvraag dient goed te keuren volgens beschikbaarheid.

Artikel 9 – CHECK-IN & CHECK-OUT

Bij aankomst moet men zich eerst aanmelden bij de receptie. Het kunnen voorleggen van een identiteitsbewijs is verplicht voor alle Hotelgasten die in het Plopsa Hotel verblijven. Indien geen geldig identiteitsbewijs kan voorgelegd worden, zal de toegang tot het hotel geweigerd worden. Hotelgasten onder de 18 jaar, niet vergezeld van hun ouders of een meerderjarige verantwoordelijke, moeten een gedateerde en getekende toestemming van hun ouders of een verantwoordelijke voorleggen.

De registratie in het Plopsa Hotel kan reeds vanaf 10u op de dag van de aankomst. De kamer zelf is beschikbaar ten vroegste vanaf 16u op de dag van aankomst.

Gebreken en beschadigingen worden door de hotelgasten bij binnenkomst gemeld. Indien u de receptie hiervan niet tijdig op de hoogte brengt, wordt ze geacht door de Hotelgast te zijn aangebracht.

De hotelkamer dient op de dag van vertrek uiterlijk om 11:00 uur verlaten te zijn. Bij laattijdige check-out vanaf 11:00 uur kan het Plopsa Hotel hiervoor een toeslag in rekening brengen:

 • Tot 12:00 uur: +  € 20,00 per persoon
 • Tot 14:00 uur: +  € 40,00 per persoon
 • Vanaf 14:00 uur: dagtarief per persoon

Indien de Hotelgast de hotelkamer langer wenst te betrekken, dient dit steeds aangevraagd te worden bij de receptie van het Plopsa Hotel.

Artikel 10 – PRE-AUTORISATIE

De Hotelgast zal bij het maken van de reservatie of op moment van check-in een kredietkaart ter  beschikking stellen, waarvan Plopsa Hotel de gegevens zal noteren. De kredietkaarten zullen bij check-in geautoriseerd worden om extra kosten te dekken voor een bedrag van € 250,00 per kamer.

Bij debetkaarten wordt een bedrag van € 250,00 per kamer in mindering gebracht bij check-in als waarborg.

Ook voor groepen en bedrijven is een waarborg van minimaal € 250,00 per kamer vereist.

Indien de Hotelgast de betaling niet binnen de afgesproken termijn uitvoert, dan wel gebruik maakt van faciliteiten van het Plopsa Hotel (bijv. bar, restaurant, enz.) die niet worden aangegeven bij het uitchecken, zal Plopsa Hotel het recht hebben deze via de kredietkaart in mindering te brengen of af te houden van de betaalde waarborg.

Artikel 11 – GELD EN BETAALMIDDELEN

Coupures van € 100,00, € 200,00 en € 500,00 worden enkel aanvaard aan de receptie.

Wisselgeld dient meteen aan de kassa gecontroleerd te worden. Achteraf worden hierover geen klachten meer aanvaard.

Volgende valuta worden aanvaard: EURO.

Andere aanvaarde betalingswijzen zijn: debetkaarten, Maestro, Visa, Eurocard-Mastercard, Carte Bleue International, waardebonnen en Plopsamunt.

Artikel 12 – CADEAUBONNEN / WAARDEBONNEN

Cadeaubonnen zijn 12 maanden geldig en kunnen niet worden verlengd, teruggenomen, uitbetaald of vervangen.

Er zijn twee types cadeaubonnen:

CADEAUBON MET EEN BEPAALDE WAARDE:

Het bedrag van de cadeaubon dient in één keer opgekocht te worden. Er wordt géén geld teruggegeven. Het maken van een reservatie is enkel mogelijk rechtstreeks bij het hotel, via telefoon, mail of website. Indien de Hotelgast reserveert met een cadeaubon dient het  cadeaubonnummer doorgegeven te worden om de echtheid van de bon te verifiëren. Afrekenen met de cadeaubon gebeurt aan de receptie van het hotel.

CADEAUBON VOOR EEN BEPAALD ARRANGEMENT:

Het arrangement vermeld op de cadeaubon kan niet omgewisseld worden naar een ander arrangement. Het maken van een reservatie is enkel mogelijk rechtstreeks bij het hotel, via telefoon, mail of website. Indien de Hotelgast reserveert met een cadeaubon dient het  cadeaubonnummer doorgegeven te worden om de echtheid van de bon te verifiëren. Afrekenen met de cadeaubon gebeurt aan de receptie van het hotel.

Artikel 13 – PARKING (Bovengrondse Parking 1 en Ondergrondse Parking)

Een parkeerticket voor de bovengrondse parking 1 zit inbegrepen in de prijs voor een overnachting.

Een parkeerticket voor de ondergrondse parking zit inbegrepen in de prijs van een suite.

Plopsa Hotel is niet aansprakelijk voor ongevallen die zich voordoen op de parkeerterreinen, evenals voor diefstal, en alle mogelijke schadegevallen, van welke aard deze ook moge zijn.

Het is verboden de wagen te wassen of werken van enigerlei uit te voeren in de parkings.

Het gebruik van sneeuwkettingen is STRIKT verboden. De schade die zich zou voordoen bij het gebruik ervan zal volledig in rekening gebracht worden bij de desbetreffende Hotelgast.

Plopsa Hotel behoudt zich het recht de wagens te laten verplaatsen indien de Hotelgast een andere plaats gebruikt dan de aangewezen ruimte. Dit geldt onder meer voor de wagens die buiten de getekende parkeerruimtes staan en die het verkeer hinderen, alsook voor de wagens die op gereserveerde plaatsen staan of langer dan een maand parkeren zonder een schriftelijk akkoord van de Hotelmanager.

De Hotelgast dient de mondelinge instructies van de daartoe aangewezen medewerkers na te leven.

De maximale snelheid is beperkt tot 15km/h. Iedereen is verplicht de aangeduide verkeersrichting alsook de andere reglementeringen na te leven.

Indien een ongeval zich voordoet op de parkings dient men ervoor te zorgen dat het verkeer op geen enkele manier gehinderd wordt.

Bij stilstaand verkeer binnen in de ondergrondse parking dient de motor onmiddellijk afgezet te worden.

De Hotelgast dient in de ondergrondse parking zowel overdag als ’s nachts, ongeacht de sterkte van de binnenverlichting, de dimlichten van zijn auto aan te steken tijdens de gehele duur waarin hij in de ondergrondse parking rondrijdt.

De maximale hoogte voor voertuigen in de ondergrondse parking is 2m15.

Het is ten strengste verboden om reclamefolders of andere documenten uit te hangen of te bedelen zonder voorafgaand akkoord van de Hotelmanager.

Op de parking zijn enkel  voertuigen toegelaten met een officiële nummerplaat en geldige verzekering.

De parking van het Plopsa Hotel is betalend voor niet overnachtende Hotelgasten (bijvoorbeeld deelnemers aan een seminarie). Het tarief van de parking kan geraadpleegd worden via de website van het Plopsa Hotel.

Het is verboden om met meerdere voertuigen tegelijk onder de slagboom door te rijden.

Kamperen, barbecueën en/of picknicken is niet toegestaan op de parkings.

Elk voertuig dient goed afgesloten te worden en het is verboden om waardevolle voorwerpen zichtbaar te laten liggen.

Er mogen geen kinderen en/of huisdieren in het voertuig achtergelaten  worden. Bij inbreuk zullen de bevoegde diensten verwittigd worden ter bevrijding van de kinderen en/of huisdieren. De kosten verbonden aan de bevrijding zullen ten laste van de overtreder gelegd worden.

Bij inbreuk op één van bovenstaande bepalingen zullen de bevoegde diensten verwittigd worden. Eventuele kosten die hieraan verbonden zijn, zijn ten laste van de Hotelgast.

De installaties van de parking zijn uitsluitend bestemd voor het parkeren van voertuigen. Alleen de Hotelgasten die er hun voertuig geparkeerd hebben en de Hotelgasten die hen vergezellen, hebben de toelating om de parking te betreden.

Artikel 14 – ALGEMENE VERPLICHTINGEN VOOR DE HOTELGASTEN

Alle Hotelgasten moeten  de zedelijkheid en de openbare rust in acht nemen. Niemand laat zich door gedrag, houding of uitlatingen aan kritiek blootstellen.

De Hotelgasten dienen niet-aanstootgevende en aangepaste kledij te dragen in het Plopsa Hotel. Hotelgasten dienen steeds identificeerbaar te zijn. Er dient minimum een hemd of T-shirt, bermuda, korte broek of rok en schoeisel gedragen te worden.

In het belang van de Hotelgasten en om veiligheidsreden zijn volgende niet-limitatief opgesomde handelingen ten strengste verboden:

 • Roken in ALLE ruimtes van het Plopsa Hotel en op plaatsen waar een rookverbod is aangeplakt. Dit geldt eveneens voor de elektronische sigaret. Roken is enkel buiten aan het Plopsa Hotel toegelaten op de daartoe voorziene plek. In geval van overtreding van de rookvoorschriften worden schoonmaakkosten van  € 150,00 per vastgestelde inbreuk en per kamer in rekening gebracht. De vaststelling van inbreuken kan door alle medewerkers van het Plopsa Hotel gebeuren. Iedere inbreuk zal steeds onmiddellijk aan de Hotelgasten meegedeeld worden;
 • Luidruchtige muziekinstallaties binnen te brengen in het Plopsa Hotel;
 • Vuurwerk, wapens, messen en/of ander explosief materiaal in het Plopsa Hotel binnen te brengen of te verhandelen;
 • Drugs in het Plopsa Hotel binnen te brengen en/of drugs te verbruiken of te verhandelen in het Plopsa Hotel, alsook zich aan te bieden aan de inkom van het Plopsa Hotel in een toestand van drugsintoxicatie, of zelfs een poging te doen om anderen aan te zetten tot het gebruik van ervan;
 • Handel te drijven in het hotel, behoudens eventuele evenementen na toelating van de Hotelmanager;
 • Drukwerk en gelijkaardige biljetten te verspreiden of aan te plakken, of opiniepeilingen te houden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Hotelmanager;
 • Voorwerpen te ontvreemden of te beschadigen die eigendom zijn van het Plopsa Hotel, van het personeel van het Plopsa Hotel of van andere Hotelgasten;
 • Hotelgasten lastig te vallen en/of personeelsleden van het Plopsa Hotel te beletten hun job uit te oefenen of lastig te vallen, alsook agressie te uiten naar andere Hotelgasten en/of het personeel van het Plopsa Hotel;
 • Vandalisme van welke aard ook te plegen of zich schuldig te maken aan bendevorming op de terreinen van het Plopsa Hotel;
 • Vergaderingen en/of een toespraak te houden, propaganda te voeren, lidgeld te innen, geldinzamelingen te doen of voorwerpen gratis te bedelen, te ruilen of te koop aan te bieden op de terreinen van het Plopsa Hotel, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Hotelmanager;
 • Dienstlokalen of dienstwegen te betreden, ook indien deze toevallig niet afgesloten zouden zijn;
 • Gevaarlijk gedrag te vertonen voor zichzelf en voor anderen;
 • Drones te laten opstijgen of landen op en rond de terreinen van het Plopsa Hotel, tenzij hiervoor specifieke  goedkeuring werd gegeven.

De Hotelgast dient respect te hebben voor de nachtrust voor iedere aanwezige hotelgast. Dit houdt in dat er vanaf 22u stilte is in de gangen heerst. Het terras op de 1e verdieping is toegankelijk tot 21u. Er is een maximumcapaciteit van 20 personen toegestaan. Vanaf 22u is er enkel lawaaihinder toegestaan in de bars van het hotel. 

Eender welke Hotelgast die een overtreding begaat tegen de in dit artikel  opgesomde verboden, alsook  hun medeplichtigen, worden zonder enige discussie uit het Plopsa Hotel gezet en dienen indien nodig een schadevergoeding te betalen.

Hotelgasten die de toegang tot het Plopsa Hotel ontzegd zijn, kunnen niet meer opnieuw binnenkomen en hebben geenszins recht op enige vergoeding. Deze Hotelgasten dienen alle openstaande bedragen onmiddellijk te vereffenen aan het Plopsa Hotel, ook al hebben ze het niet verbruikt.

De Hotelgasten zijn persoonlijk verantwoordelijk voor de schade die zij uit onvoorzichtigheid, fout of nalatigheid berokkenen aan andere Hotelgasten of aan de installaties van het Plopsa Hotel. Personen onder begeleiding vallen onder de exclusieve verantwoordelijkheid van hun begeleiders. Het Plopsa Hotel kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade berokkend door andere Hotelgasten.

Het Plopsa Hotel behoudt zich het recht om bij gedragingen zoals benoemd in voorgaande verbodsbepalingen, de groep de toegang tot het Plopsa Hotel te ontzeggen.

De Hotelgast die de boeking gemaakt heeft en degene die hem of haar vergezellen, zijn hoofdelijk aansprakelijk voor alle verlies en/of schade die voor het Plopsa Hotel en/of enige derde zal ontstaan als direct of indirect gevolg van hun verblijf, ongeacht of dit werd veroorzaakt door handelen of nalaten van henzelf dan wel van derden die zich door hun toedoen in het Plopsa Hotel bevinden alsmede van alle schade die veroorzaakt is door enige zaak die zij onder zich hebben.

Het gebruik, met mate, van alcoholische dranken is toegelaten indien aangeschaft in het Plopsa Hotel.

Hotelgasten dienen hun waardevolle spullen op te bergen in de daarvoor voorziene kluis op de kamer. De hotelgast is ten allen tijde verantwoordelijk voor zijn/haar eigen spullen.

Het Plopsa Hotel is niet verantwoordelijk voor nalatigheid van de hotelgast.

De Hotelgast is ervan op de hoogte dat er extra kosten in rekeningen gebracht kunnen worden bij het gebruik van telefonie op de kamer / printers. Deze conform geldende tarieven kunt u terugvinden aan receptie/web corner.

Hotelgasten die zich schuldig maken aan (poging tot) diefstal, worden de toegang tot het Plopsa Hotel ontzegd of buitengezet. Hierover is geen discussie mogelijk. Bovenop de waarden van de gestolen goederen kan er een schadevergoeding opgelegd worden. De Hotelmanager behoudt zich het recht voor om klacht neer te leggen bij de  bevoegde instanties.

Hotelgasten die de kamer niet juist gebruikt hebben c.q. niet juist achtergelaten hebben kunnen aanvullende (schoonmaak)kosten aangerekend worden.

Ingeval van overlijden van een Hotelgast in het Plopsa Hotel dienen de rechtsopvolgers van de Hotelgast in te staan voor de eventuele (schoonmaak)kosten die gemaakt werden door het Plopsa Hotel ingevolge het overlijden.

Artikel 15 – OVERMACHT

Overmacht aan de zijde van het Plopsa Hotel De Panne bestaat in volgende gevallen: indien de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk, al dan niet tijdelijk, wordt verhinderd door omstandigheden gelegen buiten de wil van het Plopsa Hotel. Daaronder mede begrepen: oorlogsgevaar, personeelsstakingen, blokkades, brand, overstromingen, uitbraak van een pandemie of andere storingen of gebeurtenissen.

Indien de reservatie niet kan doorgaan, dan wordt de Hotelgast daarvan zo spoedig mogelijk verwittigd en het reeds betaalde voorschot wordt onmiddellijk terugbetaald. Daarbij is het Plopsa Hotel geen vergoeding aan de Hotelgast verschuldigd, ook al zou de reservatie pas op de dag van aankomst in het Plopsa Hotel worden geannuleerd.

Ingeval van dubbele boeking wordt er samen met de Hotelgast gezocht naar een passende oplossing. In gerechtvaardigde gevallen kan er voorzien worden in een compensatie.

Artikel 16 – NETHEID

Elke Hotelgast van het Plopsa Hotel verbindt zich ertoe zich milieuvriendelijk te gedragen tijdens zijn verblijf in het Plopsa Hotel en/of aan het park/zwembad. Daarmee wordt bedoeld dat de hotelgast al het afval dient te deponeren in de daartoe voorziene en duidelijk aangeduide afvalbakken. Alleen de afgebakende paden van het hotel mogen bewandeld worden. Gelieve de afsluitingen, planten, bloemen en perken te respecteren.

Artikel 17 – HYGIENISCHE VOORZIENINGEN

In het Plopsa Hotel zijn de toiletten duidelijk aangegeven. Het is verboden zijn/haar sanitaire behoefte te doen op plaatsen die daartoe niet bestemd zijn.

De verzorging van baby’s en kleine kinderen dient te gebeuren op de daartoe voorziene en duidelijk aangeduide plaatsen.

Het is verboden voorwerpen in de toiletten te werpen. Maandverbanden, luiers, luierdoekjes e.a. dienen in de sanitaire vuilnisbakken gedeponeerd te worden.

Het is ten strengste verboden te roken in de toiletten en toiletruimtes. Ook de elektronische sigaret is verboden in deze ruimtes.

Het is verboden om personen van lichte zeden binnen te brengen in het Plopsa Hotel. Elke vorm van prostitutie is verboden en zal de verwijdering van de persoon alsook van de Hotelgast tot gevolg hebben.

Artikel 18 – VEILIGHEID

Bij ernstige ongevallen of kwetsuren dienen de  hulpdiensten onmiddellijk verwittigd te worden, alsook de receptie van het Plopsa Hotel.

Ingeval van brand zal de Hotelgast de receptie van het Plopsa Hotel onmiddellijk verwittigen die op haar beurt (indien nodig) de brandweer zal oproepen. In het Plopsa Hotel zijn brandblusapparaten voorzien, verspreid over het hotel op aangeduide plaatsen. Bij brand moeten de richtlijnen van de aanwezige medewerkers van het Plopsa Hotel of de ordediensten strikt en zonder discussie worden opgevolgd.

Bij evacuatie van (een gedeelte van) het Plopsa Hotel is het opnieuw betreden van het Plopsa Hotel of het geëvacueerde gedeelte ervan niet toegelaten zonder toestemming van de medewerkers van het Plopsa Hotel en/of de brandweer.

Voor elke kamer geldt een maximaal aantal Hotelgasten. Uit veiligheidsoverwegingen is het niet toegestaan om meer Hotelgasten in een kamer te laten logeren dan ten tijde van de reservering is doorgegeven.

Om de veiligheid van al onze Hotelgasten te kunnen garanderen, dienen de medewerkers van het Plopsa Hotel één keer per dag toegang hebben tot elke kamer. Wanneer de medewerkers van het Plopsa Hotel van oordeel zijn dat er een extra toegang nodig is tot de kamer, dan zal de kamer door de Hotelmanager worden betreden.

Artikel 19 – ZWEMMEN

Het is verboden te zwemmen of te baden in de vijvers, waterbasis of fonteinen van het Plopsa Hotel.

Zwemmen is enkel toegelaten in het themapark Plopsaqua De Panne tijdens de openingsuren. Het is verboden om badjas, handdoeken en/of slippers uit de hotelkamers mee te nemen naar Plopsaqua.

Artikel 20 – FOOD & BEVERAGE

Het assortiment van de verschillende eet- en drankmogelijkheden, alsook de verkoopprijzen, staan vermeld in de menukaarten van de desbetreffende bars of het restaurant. Over de prijzen is geen enkele discussie en/of verhaal mogelijk.

Een overzicht van de gebruikte ingrediënten en samenstelling van de gerechten, met betrekking tot de allergenen, kan voor het bezoek schriftelijk opgevraagd worden via info@plopsahotel.be. Er kan ook steeds ter plaatse meer informatie gevraagd worden aan de afdelingsverantwoordelijke.

Verkochte maaltijden en/of dranken worden niet meer ingeruild noch teruggenomen. Eens de maaltijd en/of drank gekocht is, ziet de koper af van alle discussie hieromtrent. In geval van een klacht over de maaltijd dient de bezoekers dit onmiddellijk te melden aan de Hotelmanager

Het door het Plopsa Hotel aangestelde personeel is verantwoordelijk voor het verkooppunt waar hij/zij tewerkgesteld is. De Hotelgasten dienen zich te houden aan de instructies die door het respectieve personeelslid gegeven worden.

Iedereen die zich schuldig maakt aan (poging tot) diefstal, wordt de toegang tot het Plopsa Hotel ontzegd of wordt buitengezet. Hierover is geen discussie mogelijk. Bovenop de waarde van de gestolen goederen dient een schadevergoeding betaald te worden. De Hotelmanager behoudt zich het recht voor om klacht neer te leggen bij de officieel bevoegde instanties om haar rechten op de gestolen goederen te doen gelden.

Reservaties voor het restaurant worden gemaakt aan de receptie van het Plopsa Hotel.

Artikel 21 – KURKEN EN KEUKENGELD

Het Plopsa Hotel kan de Hotelgast verbieden om zelf meegebracht eten en/of drinken in de restaurants, bars of op het terras te nuttigen. Indien het Plopsa Hotel het nuttigen van zelf meegebracht eten en/ of drinken toestaat, kan het Plopsa Hotel aan het toestaan daarvan voorwaarden verbinden, waaronder het in rekening brengen van Kurken- en/of keukengeld. De tarieven hiervoor kunnen opgevraagd worden bij de Hotelmanager.

Artikel 22 – TOEGANG TOT PLOPSALAND DE PANNE EN/OF PLOPSAQUA

De toegang tot Plopsaland De Panne en Plopsaqua De Panne is tijdens geselecteerde periodes inbegrepen in de prijs van een overnachting in het Plopsa Hotel, nl. bij aankomst op zaterdag en tijdens Belgische schoolvakanties.

De parkreglementen van bovenvermelde parken kunnen geraadpleegd worden via www.plopsa.be.

Artikel 23 – HUISDIEREN

Dieren (met uitzondering van blindengeleidehonden en assistentiehonden met officieel hondenjasje) zijn niet toegelaten in het Plopsa Hotel. De assistentiedieren mogen NIET in de buurt van het buffet komen.

Artikel 24 – WAARDEVOLLE VOORWERPEN

Het Plopsa Hotel neemt geen waardevolle voorwerpen/zaken in bewaring, met uitzondering van hetgeen hierna vermeld. Het Plopsa Hotel is niet aansprakelijk voor het zoek raken of voor ontvreemding van (waardevolle) goederen.

Elke kamer is voorzien van een safe waarop de Hotelgasten een eigen code kunnen ingeven.

Hotelgasten die in het Plopsa Hotel inchecken vooraleer ze over hun kamer beschikken, kunnen hun bagage afgeven aan de receptie van het Plopsa Hotel. De bagage wordt voorzien van een label en in de daartoe voorziene ruimte geplaatst.

Artikel 25 – VERLOREN VOORWERPEN

Elke Hotelgast is verantwoordelijk voor zijn/haar bezittingen. Gevonden voorwerpen dienen steeds afgegeven te worden aan de receptie van het Plopsa Hotel.

Het Plopsa Hotel kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor diefstal, schade of ongeval van of met de verloren voorwerpen.

Aangifte van verloren voorwerpen dient schriftelijk te gebeuren, per mail aan customerservice.plopsahotel@plopsa.be of per post naar PLOPSA HOTEL t.a.v. Customerservice, De Pannelaan 68, 8660 DE PANNE.

Teruggevonden voorwerpen kunnen na contact met Customer Service afgehaald worden aan de receptie van het Plopsa Hotel. Indien er zaken opgestuurd dienen te worden, kan dit tegen betaling van de verzend-, verpakkings- en administratiekosten. De kosten zijn geheel voor rekening en risico van de Hotelgast.

Verloren voorwerpen worden maximaal 2 maanden bewaard.

Artikel 26 – VERLIES KAMERSLEUTEL

Bij verlies van een kamersleutel zal er een administratieve kost van € 5,00 per kaart aangerekend worden.

Artikel 27 - MERCHANDISING

Een leuk aandenken aan uw verblijf in het Plopsa Hotel? Alle kamers zijn voorzien van  ‘verpakte’ souvenirs die u tegen betaling kunt meenemen. Bij schending van het zegel/sticker/verpakking zal het in rekening worden gebracht. Open = Kopen. De prijzen staan duidelijk geafficheerd op de verpakking. In de lobby van het hotel vindt u een uitgebreider assortiment terug met tal van leuke zaken.

Artikel 28 - MINIBAR & SNACKS

Alle kamers zijn voorzien van een minibar. Wanneer uw minibar op de kamer voorzien is van drank dan betekent dit dat het inbegrepen is de overnachting. De snacks op de kamers zijn exclusief, tenzij dit anders wordt geafficheerd in de kamer.

Artikel 29 – VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS EN BEELDMATERIAAL

Voor alle informatie betreffende de verwerking van persoonsgegevens van de bezoekers van het Plopsa Hotel wordt verwezen naar de privacyverklaring op de website van het Plopsa Hotel.

Het is mogelijk dat er tijdens een bezoek aan het Plopsa Hotel foto’s worden genomen of opnames worden gemaakt (met andere camera’s dan de beveiligingscamera’s – zie verder) die later eventueel worden gebruikt in de communicatie van het Plopsa Hotel. Deze beelden zullen in principe niet-gericht zijn. Enkel mits de toestemming van de Hotelgast in kwestie – die impliciet kan zijn wanneer deze poseert voor een foto of opname – zullen er gerichte beelden worden genomen. De gebruiksrechten van dit beeldmateriaal behoren toe aan het Plopsa Hotel, bijgevolg kan dit materiaal zonder enige beperking door het Plopsa Hotel worden gebruikt.

Hotelgasten die niet willen dat foto’s/beelden gebruikt worden, moeten dit uitdrukkelijk kenbaar maken aan de receptie van het Plopsa Hotel  Dergelijk verzet zal geen impact hebben de beelden die gemaakt worden door beveiligingscamera’s.

Beeldmateriaal dat door bezoekers in hotels wordt gemaakt, mag uitsluitend worden gebruikt voor persoonlijke en niet-commerciële doeleinden. Tenzij men hier vooraf schriftelijk en uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven. 

Zowel in het Plopsa Hotel als op de parkings worden er beelden gemaakt door beveiligingscamera’s. Dit ter bescherming van de eigendommen van de Hotelgasten. De gebruiksrechten van dit beeldmateriaal behoren toe  aan het Plopsa Hotel, waardoor dit materiaal zonder enige beperking door het Plopsa Hotel kan worden gebruikt. Uiteraard zal daarbij de toepasselijke wetgeving worden nageleefd.

Artikel 30 – KLACHTEN

In geval van een klacht dient de Hotelgast ter plaatse en direct contact op te nemen met de Hotelmanager. Elke klacht over de kwaliteit van genoten diensten dient geformuleerd te worden binnen de 7 dagen na levering, via mail op customerservice.plopsahotel@plopsa.be

Artikel 31 – TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTBANK

Ingeval van enige betwisting zijn uitsluitend de rechtbanken van Veurne bevoegd.

Het Belgisch recht is toepasselijk op eventuele geschillen.